Vår verksamhet

Verksamhetsberättelser som PDF-filer >>

Vad vi vill, gör och har gjort:

Är ett forum för läkare med intresse för äldrepsykiatri

Vill att äldrepsykiatri skall vara ett självklart inslag i utbudet av sjukvård

Arrangerar ett vetenskapligt möte med internationella föreläsare varje år

Svarar på remisser främst från Socialstyrelsen och Socialdepartementet och deltar i hearings arrangerade av myndigheter

Skriver artiklar och deltar i samhällsdebatter

Arrangerar vidareutbildningskurser för läkare tillsammans med Stockholms Läns Läkemedelskommitté.

Har låtit översätta och publicera WHO:s konsensusdokument till svenska och lettiska.

Har kontakt med systerorganisationer i andra länder.

Har genomfört två nationella inventeringar av äldrepsykiatriska vårdresurser.

Har genomfört två nationella inventeringar av inslaget av äldrepsykiatri i läkarutbildningen.

Verksamhetsberättelse 2018-09-16 till 2019-09-15 för Svensk förening för äldrepsykiatri, SFÄP.

Styrelsen, som valdes vid årsmötet 2018.10.19, har under verksamhetsåret bestått av Elizabeth Aller, ordförande, Ingvar Karlsson, vice ordförande, Gertrud Sjövall, sekreterare, Sarantos Stasinakis, kassör, Karin Sparring Björkstén, utbildnings- och årsmötesansvarig, Robert Sigström, vetenskaplig sekreterare, Hernan Aguilar Palomino, medlemsansvarig. Alexandros Kalamatas, adjungerad ledamot.

Verksamhetsåret inleddes med ett symposium ”Mild och måttlig depression hos äldre – hur kan vi hjälpa?” på Nobel Forum, Karolinska Institutet, 2018.10.17 i samarbete med Stockholms läns läkemedelskommitté. Referat finns på hemsidan.

Styrelsen har hållit 6 st protokollförda telefonmöten och 1 personligt möte i Stockholm.

4 st medlemsbrev har utskickats.

Föreningen har 45 medlemmar ,varav 34 st betalande.

Föreningens styrelseledamöter har deltagit i olika aktiviteter som rör äldrepsykiatri och geriatrik under verksamhetsåret. Karin Sparring Björkstén har som tidigare hållit kurs i ”Äldrepsykiatri-utom demenser” 2019.03.25-29 på Ersta sjukhus för ST-läkare, specialister i äldrepsykiatri, geriatrik, allmän medicin och psykiatri. Kursen gavs i samarbete med Stockholms läns läkemedelskommitté.

Karin Sparring Björkstén har tillsammans med rektor Anna Törnquist, SAPU, Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling, utarbetat en 2 terminers utbildning ”Psykologiska behandlingsmetoder för äldre med fokus på psykoterapeutiskt arbete”. Denna skulle börjat höstterminen 2019, men pga för få sökande har starten fått skjutas på. SFÄP kommer fortsatt att arbeta för att sprida information och få fler deltagare.

Sarantos Stasinakis och Karin Sparring Björkstén har genomfört en seminarieserie om äldrepsykiatri för Stockholm och närliggande regioner för utbildning och teambuilding. 2019.01.30 ”Den åldrade hjärnans funktionella konnektivitet” med överläkare Luiz Kobuti Ferreira. 2019.03.06 ”Behovet av tillgång av psykoterapi för äldre?” med rektor Anna Törnquist, SAPU. 2019.04.03 ”Äldrejuridik: När jag inte längre kan besluta själv. Framtidsfullmakt.” med Karin Sparring Björkstén. 2019.05.08. ”Äldre i kriminalvården.” med Carin Briland. Verksamheten kommer att fortsätta under hösten 2019.

Karin Sparring Björkstén har även deltagit i  British College of Psychiatrists årsmöte för äldrepsykiatriker i Nottingham, Storbritannien,  12-15 mars 2019. Elizabeth Aller och Karin Sparring Björkstén har med anledning av SFÄP:s 20-årsjubileum skrivit en text i brittiska äldrepsykiatrika föreningens nyhetsbrev The Old Age Psychiatrist.

Karin Sparring Björkstén representerar Svensk Förening för Äldrepsykiatri i European Association for Geriatric Psychiatry (EAGP). Hon har även deltagit i den tyskspråkiga systerorganisationens Der XIV:er Kongress der Deutschen Gesellschaft für Gerontopsychiatrie und –Psychotherapie 15-17 maj 2019 i Essen och där föreläst på ett symposium arrangerat av EAGP.

Föreningens medlemmar har inbjudits till en föreläsning 2019.04.26 om ”Neurologen som inte visste något om stroke förrän han själv blev drabbad.” med professor Udo Koschka.

Ingvar Karlsson har bidragit med artiklar i Svensk Psykiatri om äldrepsykiatri och har gjort ett debattinlägg i Läkartidningen kring förslaget om en specialitet i kognitiv medicin. På Svenska Dagbladets debattsida publicerades 4 maj 2019 ” Ge psykiskt sjuka mer än medicin” av  Karin Sparring Björkstén , Elizabeth Aller, Alessandra Hedlund, ordförande i Svenska Psykiatriska Föreningen och Anna Törnquist, rektor för Skandinaviens akademi för psykoterapiutveckling.

Sarantos Stasinakis har arbetat med ett samarbetsavtal mellan SFÄP och ST-läkarföreningen vad gäller stöd från vår förening under utbildningstiden. Socialstyrelsen har nu också gett ut målbeskrivning för äldrepsykiatri som subspecialitet.

Rober Sigström följer aktuella vetenskapliga publiceringar inom vårt område och arbetar nu med att förbättra vår hemsida, där intressanta artiklar kan rapporteras i en snar framtid.

Karin Sparring Björkstén har representerat SFÄP i METIS styrgrupp, men detta uppdrag kommer att tas över av Alexandros Kalamatos. Styrelsen har fått förfrågan om val av vetenskapligt råd till Socialstyrelsen i äldrepsykiatri och representant till Sveriges Kommuner och Landstings Nationella programområde, NPO, för kunskapsstyrning rörande  äldres hälsa, fr a vad gäller palliativ vård i livets slutskede. Elizabeth Aller sitter med som regionrepresentant i NPO för psykisk hälsa,

Redan under föregående verksamhetsår påbörjades ett arbete för att SFÄP skulle kunna bli en subspecialitet till SPF, Svenska psykiatriska föreningen, Ett stadgeförslag kom till stånd och detta har nu bearbetats av bägge föreningarna. Karin Sparring Björkstén och Sarantos Stasinakis har sammanträtt med Alessandra Hedlund, ny ordförande i SPF och Tove Gunnarsson, ledamot. Detta förslag kommer att skickas ut med årsmötesförhandlingarna.

SFÄP har tillfrågats av SPF om deltagande i programmet för nästa års kongress, vilket styrelsen tackat ja till.

Under året har styrelsen beslutat att inte fullfölja den tidigare påbörjade inventeringen av svensk äldrepsykiatri, då underlaget ej längre är bearbetningsbart.

Behov finnes att förbättra föreningens ekonomi och arbete har påbörjats att försöka få fondmedel eller sponsorer, men detta problem har inte ännu inte fått någon lösning.

verksamhetsberättelser som pdf-filer