Stadgar

Stadgar för Svensk Förening för Äldrepsykiatri

§1. SVENSK FÖRENING FÖR ÄLDREPSYKIATRI är en sammanslutning av läkare, verksamma inom äldrepsykiatri i vid mening. Föreningen är en subsektion av Svenska Psykiatriska Föreningen (SPF), och medlem av European Association of Geriatric Psychiatry (EAPG). Genom detta är medlemmarna indirekta medlemmar av European Association of Geriatric Psychiatry (EAPG).

§2. Föreningen skall

  • verka för att såväl ämnet äldrepsykiatri i allmänhet som den medicinska tilläggsspecialiteten ”äldrepsykiatri” i synnerhet utvecklas.
  • öka och sprida kunskaper och erfarenheter om äldrepsykiatri inom och utanför verksamheten.
  • verka som påtryckningsgrupp och remissinstans beträffande t ex lagstiftning, prioritering av sjukvårdsresurser och olika stödinsatser och andra frågor som är viktiga för de patientgrupper föreningen arbetar för.
  • verka för att utbildningen inom alla vårdutbildningar, samt läkares vidareutbildning innehåller erforderliga mängder äldrepsykiatri.
  • verka för ett samarbete mellan äldrepsykiatri, primärvård, övrig sjukvård och socialtjänst.
  • verka för en samverkan och integration mellan olika synsätt och metoder inom äldrepsykiatrin. De kompetensområden som i första hand ingår är psykiatri, geriatrik, allmänmedicin, internmedicin, och neurologi. I det äldrepsykiatriska arbetet skall patientens psykosociala situation och behov särskilt beaktas. Äldrepsykiatrisk kompetens kan även användas på neuropsykiatriska frågeställningar hos yngre patienter.

§3. Om medlemskap i föreningen beslutar styrelsen. Krav på specialistkompetens i äldrepsykiatri föreligger ej. Även pensionerade läkare är välkomna. För medlemskap krävs även medlemskap i Svenska Psykiatriska Föreningen eller någon annan av Svenska Läkaresällskapets sektioner. I det sistnämnda fallet får man bli medlem i SPF mot halv avgift.

§4. Till korresponderande medlemmar kan även inväljas icke-läkare som är företrädare för äldrepsykiatrin närstående verksamhet efter ansökan till styrelsen. Korresponderande medlemmar kan inbjudas till delar av föreningens verksamhet.

§5. Till hedersledamot kan på förslag av styrelsen vid ordinarie föreningsmöte kallas person som på framstående sätt främjat föreningens syften. För beslut om sådant medlemskap krävs minst 2/3 av de vid mötet röstande. Till hedersledamot kan även icke läkare väljas.

§6. Utträde ur föreningen sker efter skriftlig anmälan till styrelsen.

§7. Medlem erlägger årligen till föreningen av årsmöte fastställd avgift. Hedersledamot är befriad från årsavgift. Medlem som underlåtit att betala avgift under två på varandra följande kalenderår anses ha utträtt ur föreningen.

§8. Medlemmarnas rätt att deltaga i handhavande av gemensamma föreningsangelägenheter utövas vid årsmöte och föreningsmöte.

§9. Årsmöte väljer föreningens styrelse bestående av ordförande och sex ledamöter. Styrelsen konstituerar sig internt och utser vice ordförande, sekreterare, skattmästare samt övriga ledamöter. Vid förfall för sekreterare eller skattmästare utser styrelsen inom sig ersättare.

Ordförande och ledamöter väljs för en mandattid på två år på ordinarie årsmöte efter förslag från en vid årsmöte tillsatt valberedning.

Hösten 1998 väljs ordförande och tre ledamöter för två år och tre ledamöter för ett år. Därefter väljs ordförande och tre ledamöter varje jämt år och tre ledamöter varje udda år för tiden t o m ordinarie årsmöte två år därefter.

§10. Styrelsen handhar föreningens angelägenheter, tillvaratar dess intressen och beslutar å föreningens vägnar om ej annat framgår av stadgarna. Ärende av principiell eller prejudicerande betydelse bör av styrelsen för avgörande hänskjutas till föreningsmöte.

§11. Styrelsen sammanträder när ordföranden finner så erforderligt eller minst 2 styrelseledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig om minst fyra ledamöter, däribland ordförande eller vice ordförande, är närvarande. Omröstning inom styrelsen sker öppet. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, dock sker vid val avgörandet genom lottning. Styrelsens protokoll förs av sekreteraren och justeras av ordföranden.

§12. Skattmästaren handhar föreningens ekonomi och redovisar dess räkenskaper, som för varje kalenderår avslutas i så god tid att redogörelse däröver skall kunna lämnas till styrelsen senast två veckor före ordinarie årsmöte. Ordförande och skattmästare tecknar var för sig föreningens firma.

§13. Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall årligen granskas av två ordinarie vid årsmöte för tiden t.o.m. nästkommande årsmöte utsedda revisorer. För revisorerna utses två suppleanter.

§14. Föreningen sammanträder vid föreningsmöten. Ordinarie årsmöte hålls sista veckan i oktober (eller så nära denna tidpunkt som möjligt) och vid ytterligare tillfällen, gärna i samband med Svenska Psykiatriska Föreningens årsmöteskongress och i övrigt när styrelsen så beslutar.”

Tid och plats för möten bestämmes av styrelsen.

Extra årsmöte skall hållas när ordföranden eller styrelsen så finner erforderligt eller minst 1/3 av medlemmarna skriftligen begär sådant för att behandla sådant uppgivet ärende.

§15. Kallelse till ordinarie årsmöte och övriga föreningsmöten utfärdas av styrelsen minst en månad före mötet jämte av styrelsen uppgjort program för mötet. Kallelse till extra årsmöte utfärdas av styrelsen två veckor före mötet.

§16. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av sekreterare för mötet
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om mötet varit behörigen utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Styrelsens redovisningshandlingar (verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning)
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av resultat- och balansräkningar
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
12. Val av ordförande och ledamöter till styrelsen enligt §9
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter
14. Val av valberedning
15. Bestämmande av årsavgift
16. Övriga frågor.

§17. Förhandlingarna vid årsmöte/föreningsmöte leds av ordföranden. Vid förfall för ordföranden av vice ordföranden. Protokoll justeras av ordföranden, sekreterare och två vid mötets början utsedda föreningsmedlemmar.

Omröstning på föreningens möte sker öppet utom vid val där sluten omröstning skall ske om någon så begär. Beslut fattas med enkel majoritet, där ej annorlunda bestämts i stadgarna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val, där avgörandet sker genom lottning.

§18. Ledamot av styrelsen får ej delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken han är ansvarig och ej heller i val av revisorer eller revisorssuppleanter.

§19. Hedersledamot har tillträde till föreningens möten med rätt att delta i överläggningar och beslut.

§20. Ändring av dessa stadgar kan ske endast på ordinarie årsmöte. Skriftligt förslag om ändring insändes minst två månader före ordinarie årsmöte till styrelsen. Förslag till stadgeändring utsändes av styrelsen till samtliga föreningsmedlemmar senast en månad före årsmötet. Beslut om stadgeändring är icke giltig med mindre det biträtts av 2/3 av de röstande.

§21. Föreningens upplösning.

Om omständigheterna påkallar att föreningen upplöses skall detta beslutas på två på varandra följande föreningsmöten, varav det ena årsmöte. Förslag till föreningens upplösning jämte förslag om användning av ev. tillgångar (t ex till annan organisation som stödjer föreningens syften) utsändes av styrelsen till samtliga föreningsmedlemmar senast en månad före mötet. Beslut om upplösning fattas med minst 2/3 majoritet. Definitivt beslut om föreningens upphörande fattas sedan av Svenska Psykiatriska Föreningens årsmöte.