Föreningens syften

Öka och sprida kunskaper och erfarenheter om äldrepsykiatri.

Verka som påtryckningsgrupp och remissinstans.

Verka för att all personal inom vården får tillräckliga kunskaper inom äldrepsykiatri.

Verka för ett samarbete mellan äldrepsykiatri, primärvård, övrig sjukvård och socialtjänst.

Verka för fortsatt utveckling av äldrepsykiatrin som medicinsk specialitet.

Verka för en samverkan och integration mellan olika synsätt och metoder inom äldrepsykiatrin.

Verka för att patienternas psykosociala situation och behov beaktas.

Verka för att äldrepsykiatrisk kompetens även används vid neuropsykiatriska frågeställningar hos yngre patienter.