Lunchwebbinarier

SFÄP anordnar lunchwebbinarier under höst och vår. Webbinarierna sänds via Zoom och äger rum 12:15 – 12:45. Medlemmar erhåller Zoomlänk i god tid före varje webbinarium. Vid frågor och synpunkter, kontakta admin@aldrepsykiatri.se.

Hösten 2023 ser programmet ut enligt nedan:

14:e september: Förändringar i fysisk och kognitiv förmåga i åldrandet. Data från  befolkningsstudien Gott Åldrande i Skåne (GÅS) med Sölve Elmståhl, professor i Geriatrik, Avd för Geriatrik, Malmö, Lunds Universitet.

9:e november: Neuropsykiatriska symptom under tidiga stadier av Alzheimers sjukdom med Maurits Johansson, M.D, PhD, Kognitiv Medicin, Ängelholms sjukhus och Vuxenpsykiatrin, Helsingborgs lasarett, samt Enheten för Klinisk Minnesforskning, Lunds universitet

7:e december: KBT till äldre personer med psykisk ohälsa med Mikael Ludvigsson, med dr och specialistläkare i psykiatri och geriatrik, Linköpings universitet

Tidigare webbinarier

Om frontotemporal demens och Swedish FTD initiative
Bilddiagnostik inom äldrepsykiatrin
BPSD inom äldrepsykiatrin
Trafikmedicin vid kognitiv svikt, konfusion eller psykisk sjukdom
Juridiskt komplexa fall inom äldrepsykiatrin.
Litiumbehandling till äldre vuxna.
Äldrepsykiatri vid livets slut
Har min äldre patient verkligen Parkinson?
Personcentrerat sammanhållet Vårdförlopp Kognitiv svikt: Vad är nytt?
Nya diagnostiska verktyg och behandlingar mot Alzheimers sjukdom – vad är på gång?
Förändringar i äldre personers funktionsförmåga – resultat från H70-studierna
Bör vi minska på förskrivningen av sömnmedel till äldre personer?
Ny forskning om ECT ur ett äldreperspektiv
Framtidens äldrevård: inte en geriatrisk fråga
Aktuellt inom suicidforskning hos äldre
Äldrepsykiatriska erfarenheter av en pandemi